KOMUNIKAT
o rekrutacji uzupełniającej

Komisja Rekrutacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy zakończyła postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych. W wyniku tego postępowania do czterech klas pierwszych zostało przyjętych 116 osób:


klasy I c – biologiczno-chemicznej – 28 osób,
klasy I d – humanistyczno-medialnej – 29 osób,
klasy I p – politechnicznej – 31 osób,
klasy I g – językowo-geograficznej – 28 osób.

Pozostały zatem miejsca wolne, o które można się ubiegać w rekrutacji uzupełniającej.

Osoby zainteresowane rekrutacją uzupełniającą powinny do dnia 24 lipca 2017 roku złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym. Wzór wniosku znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego w trybie uzupełniającym:


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – do 24 lipca 2017,
Podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych – 14 sierpnia 2017,
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki – do 23 sierpnia 2017,
Podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych – 24 sierpnia 2017.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do godziny 14:00

Komisja RekrutacyjnaWniosek o przyjęcie w rekrukacji uzupełniającej

 Zgody na wykorzystanie wizerunku, deklaracji uczęszczania na zajęcia z religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW EX-AEQUO

 


Informacja na temat rekrutacji do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
w roku szkolnym 2017/2018


KOMUNIKAT DYREKTORA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KASPROWICZA W ŚWIDNICY
Z DNIA 20 IV 2017R.
W/S WYZNACZENIA OBOWIAZKOWYCH PRZEDMIOTÓW, WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informuję, że w procesie rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy na rok szkolny 2017/2018 punkty rekrutacyjne będą przyznawane za oceny z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • klasa biologiczno-chemiczna
  • język polski,
  • matematyka,
  • biologia,
  • chemia,
 • klasa humanistyczno-filmowa (pod patronatem ATM-u)
  • język polski,
  • matematyka,
  • historia,
  • język angielski,
 • klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)
  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • język angielski
 • klasa językowo-geograficzna
  • język polski
  • matematyka
  • geografia
  • język obcy

W przypadku klasy językowo-geograficznej „język obcy” oznacza lepszą z ocen uzyskanych z obowiązkowych języków obcych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum./

Robert Kaśków
Dyrektor
I LO w ŚwidnicyLogo

Oferta edukacyjna
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
na rok szkolny 2017/2018

Założenia oferty szkolnej:

 1. Szkoła oferuje nauczanie na poziomie rozszerzonym 3 przedmiotów. Dwa przedmioty są obowiązkowe dla wybranego profilu klasy; trzeci przedmiot do wyboru przez ucznia spośród zaproponowanych przez szkołę.
 2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru. Do momentu ukończenia pierwszej klasy uczniowie za zgodą dyrektora szkoły mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń.
 3. Wszystkie klasy obowiązuje nauka języka angielskiego.
 4. Szkoła proponuje nauczanie w czterech klasach I:
  1. klasa biologiczno-chemiczna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia,
   • przedmiot w zakresie rozszerzonym do wyboru przez ucznia spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki
   • przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki
  2. klasa humanistyczno-filmowa (pod patronatem ATM-u)
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia,
   • przedmiot w zakresie rozszerzonym do wyboru przez ucznia spośród: język angielski, język francuski, matematyka,
   • przedmiot uzupełniający: przyroda,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: francuski
  3. klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka,
   • przedmiot w zakresie rozszerzonym do wyboru przez ucznia spośród: informatyka, język angielski, język niemiecki,
   • przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki
  4. klasa językowo-geograficzna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia,
   • przedmiot w zakresie rozszerzonym do wyboru przez ucznia spośród: język niemiecki, matematyka, informatyka,
   • przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki.
 5. W trakcie trwania klasy I (po I semestrze) uczeń deklaruje wybór trzeciego obowiązkowego przedmiotu rozszerzonego spośród zaproponowanych przez szkołę.
 6. Trzeci obowiązkowy przedmiot rozszerzony będzie nauczany w grupach międzyoddziałowych od klasy II i będzie to matematyka, język angielski, język niemiecki lub język francuski lub informatyka (w zależności od liczby uczniów deklarujących chęć uczestnictwa w tych zajęciach).
 7. Tworzy się grupę międzyoddziałową matematyki, jeśli wybierze ten przedmiot co najmniej 25 uczniów, ale grupa nie może liczyć więcej niż 30 uczniów.
 8. Grupa międzyoddziałowa języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego nie może liczyć mniej niż 15 osób i nie więcej niż 24 uczniów.
 9. Decyzję na temat utworzenia poszczególnych grup międzyoddziałowych po zapoznaniu się z wyborami uczniów podejmuje dyrektor szkoły.
 10. Nauczanie obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym trwa od klasy II do klasy III.
 11. W każdej klasie tygodniowa liczba godzin wynosi: w klasie I – 30, w klasie II – 32, w klasie III – 29.

Kryteria przyjęć do Liceum:

Ponieważ na dzień obecny brak jeszcze komunikatu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczącego kryteriów przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych informujemy, iż kryteria przyjęć do Liceum pojawią się na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA z chwilą ogłoszenia ich przez Kuratorium.